Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Peteranec

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Peteranec za 2017. godinu

Procedura – ugovorne obveze

Procedura – ulazni računi

Procedura – potraživanja

Izmjene plana prijma u službu

Plan prijma u službu


Imenovanje općinskog načelnika

Imenovanje općinske načelnice