Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (PDF)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (CSV)


Etički kodeks

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku Peteranec

Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka

Pravilnik uz Etički kodeks

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA


Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016.

Godišnje izvješće CSV

Godišnje izvješće PDF


Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Općini Peteranec:

putem telefona: 048/636-289

putem faxa: 048/636-436

putem elektroničke pošte: opcina-peteranec@kc.htnet.hr

putem pošte: Općina Peteranec, Matije Gupca 13, Peteranec, 48316 Đelekovec

Službenik za informiranje: Krešimir Matijašić, općinski načelnik

Zahtjev za pristup informacijama možete preuzeti ovdje.

Općina Peteranec ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije  (“Narodne novine” broj 12/14.).

Osoba zadužena za nepravilnosti

Temeljem odredbe članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 141/06.), utvrđena je obveza čelnika korisnika proračuna da imenuje osobu zaduženu za nepravilnosti koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

Temeljem odredbe članka 6. stavka 5. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (“Narodne novine” broj 70/12.) utvrđena je dužnost čelnika jedinice lokalne samouprave da na internetskim stranicama i/ili oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave objavi podatke o osobi zaduženoj za nepravilnosti (telefon, fax, e-mail).

Osoba zadužena za nepravilnosti: Mirjana Balog

Matije Gupca 13, Peteranec

tel: 048/636-289

fax: 048/636-436

e-mail: opcina-peteranec@kc.htnet.hr