Polugodišnji izvještaj Proračuna Općine Peteranec za 2017. godinu

Izmjene i dopune PRORAČUNA Općine Peteranec 2017- 1

Godišnji obračun 2016. Peteranec

Proračun za 2017. godinu

Vodič za građane uz proračun općine Peteranec za 2017. godinu

Izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2016. godini

Izmjene Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2016. godini

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi u 2016. godini

Izmjene Programa javnih potreba u sportu u 2016. godini

Izmjene Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2016. godini

Izmjene Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2016. godini

Izmjene Programa o namjenskom korištenju sredstva od legalizacije 2016.

Izmjene Programa o utrošku vodnog doprinosa

Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

PRORACUN Peteranec 2016- 3. REBALANS

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2017. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2017. godini

Program javnih potreba u kulturi u 2017. godini

Program javnih potreba u sportu u 2017. godini

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2017. godini

Program javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2017. godini

Program o namjenskom korištenju sredstva od legalizacije 2017.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini

Program utroška vodnog doprinosa u 2017.

PRORACUN Peteranec 2017.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Peteranec za 2017. godinu

Financijsko 9-2016

Proračun 32016

Proračun 620016 Konsolidacija Polugodišnji obračun Proračuna 2016.

PRORAČUN Peteranec 2016. – 2. REBALANS

Izmjene i dopune Proračuna za 2016. g

Godišnji obračun 2015. Peteranec

Bilješke uz bilancu 2015.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.1. – 31.12. 2015.

Završno financijsko izvješće 2015.

Plan razvojnih programa za 2016. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Peteranec za 2016. godinu

PRORAČUN 2016.

PRORAČUN 2015. – 3. REBALANS

Izmjene i dopune Proračuna Općine Peteranec za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 10/15.)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Peteranec za 2014. godinu (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 10/15.)

Proračun Općine Peteranec za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 18/14.)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Peteranec za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 18/14.)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Peteranec za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 10/14.)

Proračun Općine Peteranec za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 20/13.)