Akti općinskog vijeća i druge odluke

2022.
Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Peteranec za 2022. godinu

PRAVILNIK o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Peteranec

Odluka o sufinanciranju troškovna školske prehrane za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Peteranec u školskoj godini 2022. – 2023.

Odluka -o-izmjeni-Odluke-o-kriterijima-mjerilima-i-postupku-dodjele-prostora-u-vlasništvu-Općine-Peteranec-na-korištenje-udrugama

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Peteranec za razdoblje od 01.01. 2022. do 30.06. 2022. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke-o-načinu-upravljanja-i-korištenja-sportskih-građevina-u-vlasništvu-Općine-Peteranec

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namješenika JUO Općine Peteranec

Odluka o kupnji bilježnica i radnog materijala za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Peteranec u školskoj godini 2021.-2022.

Odluka o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Peteranec

Program o izmjeni Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području Općine Peteranec u 2022. godini

Program-potpora-poljoprivredi-na području Općine Peteranec za 2022. godini

Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju trgovačkog društva Glas Podravine d.o.o., za 2021. godinu


ODLUKA-O-NACINU-PRUZANJA-JAVNE-USLUGE-SAKUPLJANJA-KOMUNALNOG-OTPADA-NA-PODRUCJU-OPCINE-PETERANEC

ETIČKI KODEKS NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U OPĆINI PETERANEC

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Peteranec

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Peteranec za 2021. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Peteranec u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Progama korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec za 2021. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života stanovnika Općine Peteranec za 2021. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Peteranec za 2021. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i razvoja civilnog društva na području Općine Peteranec u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Peteranec u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Peteranec u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstva naknade iz postupka ozakonjenja NIZ na području Općine Peteranec u 2021.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstva naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente na području Općine Peteranec u 2021

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Peteranec u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Peteranec u 2021. godini

Zakljucak-o-usvajanju-Izvjesca-o-radu-opcinskog-nacelnika-Opcine-Peteranec-za-razdoblje-od-01.07.-2021.-do-31.12.-2021.-godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovnja Općine Peteranec u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Peteranec za razdoblje od 01.01.2021. – 31.12.2021. godine

Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom – Peteranec

Odluka o dodjeli obavaljanja javne usluge – komunalni otpad

ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed na poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na na području Općine Peteranec 2022

Odluka o odobrenju zaključenja Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću

Odluka o stjecanju poslovnog udjela – Peteranec

Odluka o isplati jednokratne novčane potpore-uskrsnice umirovljenicma s prebivalištem na području Općine Peteranec u 2022. godini

Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine Peteranec za 2022. godinu

Odluka-o-mjerama-za-sprecavanje-nepropisnog-odbacivanja-otpada-i-mjerama-za-uklanjanje-odbacenog-otpada-na-podrucju-Opcine-Peteranec

Odluka o naknadama za korištenje vatrogasnog i društvenih domova na području Općine Peteranec

Odluka o izmjenama-i-dopunama-Odluke-o-komunalnom-redu-na-podrucju-Opcine-Peteranec

ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Peteranec

Odluka-o- izmjeni i dopuni Odluke o-raspoređivanju-redovitih-godišnjih-sredstava-za-rad-političkih-stanaka-u-2022.-godini

Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Peteranec

Odluka o naknadi predsjedniku Općinskog vijeća Općine Peteranec

Odluka o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa na području Općine Peteranec u 2022. godini

Odluka-o-dodjeli-obavljanja-javne-usluge-sakupljanja-komunalnog-otpada na području Općine Peteranec

Odluka-o-financiranju-cipiranja-pasa-na-podrucju-Opcine-Peteranec-u-2022-godini

Odluka-o-poticanju-uređenja-nekretnina-na-području-Opcine-Peteranec-u-2022.-godini

Odluka-o-raspoređivanju-redovitih-godišnjih-sredstava-za-rad-političkih-stanaka-u-2022.-godini

2021.
Izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna OP za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u OV od kons. do

Odluka_o_usvajanju_Plana_upravljanja_imovinom_u_vlasništvu_Općine_Petaeranec_za_2022.godinu

Zaključak o usvajanju Analize stanja susatava civilne zaštite na području Općine Peteranec za 2021. godinu

Zaključak o usvajanju Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Peteranec za 2021. godinu

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Peteranec za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima


Odluka o isplati jednokratne novčane naknade – božičnice umirovljenicma s prebivalištem na području Općine Peteranec u 2021. godini

Odluka-o-isplati-jednokratne-novčane-naknade-božićnice-polaznicima-srednjoškolskog-obrazovanja-s-prebivalištem na području -Općine-Peteranec-u-2021.-godini

Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Peteranec u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu


Odluka o davanju prethodne suglasnosti za ulazak Općine Peteranec u sastav malog ubranog područja Koprivnica

Odluka o razrješenju i imenovanju predstavnika Općine Peteranec u Skupštini _Glasa Podravine_ d.o.o.

Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju trgovačkog društva Glas Podravine d.o.o., za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o upravljanju imovinom u vlasništvu Općine Peteranec za razdoblje od 01.01. 2021. do 30.06. 2021. godine


Odluka o sufinanciranju troškovna školske prehrane za učenike Osnovne škole Fran Koncelak Drnje i područnih škola Sigetec i Peteranec s prebivalištem na području Općine Peteranec u školskoj godini 2021./2022.

Odluka-o-izmjenama-Odluke-o-koeficijentima-za-obracun-placa-sluzbenika-i-namjestenika-JUO-Opcine-Peteranec

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Peteranec za razdoblje od 01.01. 2021. do 30.06. 2021. godine

2021 PRAVILNIK o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Peteranec


Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Općine Petranec

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općina Peteranec

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Peteranec

Odluka o naknadi predsjedniku Općinskog vijeća Općine Peteranec i službenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Peteranec za prosustvovanje sjednicama OV izvan radnog vremena

Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Peteranec

Odluka o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Peteranec

Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Peteranec za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u OV od konstituiranja

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općine Peteranec 2021. godine

Zaključak o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Peteranec za potpisivanje Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju

Odluka o kupnji bilježnica i radnog materijala za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Peteranec u školskoj godini 2021.-2022.


Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Peteranec

Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine Peteranec za 2021. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Peteranec za 2020. godinu

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Peteranec

Zaključak o usvajanju Izvješča o provedbi PGO Općine Peteranec za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješča o primjeni agrotehničkih mjera, mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjera zaštite od požara na području Općine Peteranec za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na području Općine Peteranec u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Peteranec u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Progama korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života stanovnika Općine Peteranec za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Peteranec za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i razvoja civilnog društva na području Općine Peteranec u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Peteranec u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti za području Općine Peteranec u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Peteranec u 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstva naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Peteranec u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Peteranec u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada u 2020. godini na području Općine Peteranec

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Peteranec za razdoblje od 01.01.2020. – 31.12.2020. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Peteranec za razdoblje od 01.07. 2020. do 31.12. 2020. godine

Statutarna odluka o izmjenama i dopuna Statuta Općine Peteranec

Odluka-o-imenovanju-sluzbenika-za-informiranje-Opcine-Peteranec

Odluka o financiranju čipiranja pasa na području Općine Peteranec u 2021. godini

Odluka-o-poticanju-uređenja-nekretnina-na-području-Općine-Peteranec u 2021. godini

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Peteranec

Program-stambenog-zbrinjavanja-mladih-obitelji-na-području-Općine-Peteranec-za-2021.-godinu

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka do raspisivanja lokalnih izbora 2021. godine

Zaključak o usvajanju Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Peteranec za 2021. godinu

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Peteranec za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

Odluka_o_usvajanju_Plana_upravljanja_imovinom_u_vlasništvu_Općine_Petaeranec_za_2021.godinu

2020.
Odluka o prihvaćanju potpisivanja Sporazuma o udruživanju turistička zajednica

Analiza – Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Peteranec za 2020. godinu

Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Peteranec

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Peteranec.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje Općine Peteranec

Odluka o sufinanciranju troškova školske prehrane za učenike Osnovne škole Fran Koncelak Drnje i područnih škola Sigetec i Peteranec s prebivalištem na području Općine Peteranec u školskoj godini 2020./2021.

Odluka o sklapanju Ugovora o ustanovljenju prava služnosti vodova radi izgradnje vodovodne mreže u Općini Peteranec – naselje Sigetec na nekretninama kč.br. 3408/1 i 3408/2, k.o. Sigetec

Odluka o isplati jednokratne novčane naknade (božićnice) učenicima polaznicima srednjoškolskog obrazovanja s prebivalištem na području Općine Peteranec u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Peteranec za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine

Odluka o ostvarivanju prava na (su)financiranje troškova kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Peteranec u školskoj godini 2020./2021.

Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Peteranec

Odluka o izmjenama Odluke koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika JUO Općine Peteranec

Odluka o privremenom osobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Peteranec

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkim strankama i članovima Općinskog vijeća izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Peteranec u 2020. godini

Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine Peteranec za 2020. godinu


Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Peteranec

Odluka o agrotehničkim mjerama na području Općine Peteranec

Odluka o financiranju čipiranja pasa na području Općine Peteranec u 2020. godini

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka NMV i NVV Općine Peteranec

Odluka o izmjenama i dopuna Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Peteranec

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika JUO Općine Peteranec

Odluka o obustavi od primjene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja MKO i BKO na području Općine Peteranec

Odluka o prodaji poslovnih udjela Općine Peteranec u trgovačkom društvu Glas Podravine d.o.o.

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrapčić Đelekoevec

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Peteranec za 2020. godinu

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkim strankama i članovima Općinskog vijeća izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Peteranec u 2020. godini

Zaključak o prihvaćanju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Peteranec za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Peteranec za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Zaključak o usvajanju Plana djelovanja Općine Peteranec u području prirodnih nepogoda za  2020. godinu

Zaključak o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Peteranec za  2020. godinu

2019.
Zaključak o usvajanju izvješća Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2019. godini

Zaključak o usvajanju izvješća Plana razvojnih programa Općine Peteranec za 2019. godinu

Zaključak o usvajanju izvješća Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Zaključak o usvajanju izvješća Program javnih potreba u području unapređenja kvalitete života

Zaključak o usvajanju izvješća Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2019. godini

Zaključak o usvajanju izvješća Program javnih potreba u kulturi u 2019. godini

Zaključak o usvajanju izvješća Program javnih potreba u sportu u 2019. godini

Zaključak o usvajanju izvješća Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Zaključak o usvajanju izvješća Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2019. godini

Zaključak o usvajanju izvješća Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2019. godini

Zaključak o usvajanju izvješća Programa o namjenskom korištenju sredstva od legalizacije 2019.

Zaključak o usvajanju izvješća Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini

Zaključak o usvajanju izvješća Programa utroška vodnog doprinosa u 2019.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Peteranec za razdoblje od 1.7. do 31.12. 2019.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na podučju Općine Peteranec za 2019.

Zaključak o usvajanju Izvješča o gospodarenju otpadom za 2019. godinu tvrtke Drava Kom d.o.o.

Zaključak o usvajanju Izvješča o lokacijama i količinama odbačenog otpada za 2019. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješča o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješča PGO Općine Peteranec za 2019. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Peteranec u 2019. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno koja su prihod Proračuna Općine Peteranec u 2019. godini

Odluka o poticanju uređenja nekretnina na području Općine Peteranec

Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Općine Peteranec

Odluka o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Peteranec u školskoj godini 2019/2020.

Odluka o financiranju troškova školske prehrane za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Peteranec u školskoj godini 2019/2020.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu JLS na području Koprivničko – križevačke županije

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Peteranec za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Odluka o komunalnom redu na području Općine Peteranec

Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Peteranec

Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Peteranec na korištenje udrugama

Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste

Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Peteranec

Zaključak o prihvaćanju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Peteranec

Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vrapčić

Imenovanje mrtvozornika za područje Općine Peteranec

Odluka o isplati jednokratne novčane naknade (božićnice) učenicima polaznicima srednjoškolskog obrazovanja s prebivalištem na području Općine Peteranec u 2019. godini

Zaključak o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Peteranec za razdoblje 2019.-2025. godine

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite napodručju Općine Peteranec za 2019. godinu

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Peteranec za 2019. godinu

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Peteranec

Odluku o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Peteranec

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Peteranec iz Proračuna Općine Peteranec za 2019. godinu

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkim strankama i članovima Općinskog vijeća izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Peteranec u 2019. godini

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Peteranec

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Peteranec

Odluku o kriterijima i mjerama naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Peteranec


Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka

Odluka o dodjeli obavljanja usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Peteranec

Odluka o financiranju čipiranja pasa

Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Peteranec za 2019. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Peteranec

Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Peteranec

Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Peteranec

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Peteranec

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka u 2019. godini

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Peteranec

Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Peteranec

Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine Perteanec

 Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste

 Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Peteranec


Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika JUO Općine Peteranec

2018.
Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa za 2018.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Peteranec za 2018. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Peteranec u 2018. godini

Zaključak o usvajanju izvješća o utrošku sredstava za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta 2018.

Zaključak o usvajanju izvješća o utrošku sredstava za zakup polj. u 2018.

Zaključak o usvajanju izvješća Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2018. godini

Zaključak o usvajanju izvješća Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Zaključak o usvajanju izvješća Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2018. godini

Zaključak o usvajanju izvješća Program javnih potreba u kulturi u 2018. godini

Zaključak o usvajanju izvješća Program javnih potreba u sportu u 2018. godini

Zaključak o usvajanju izvješća Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Zaključak o usvajanju izvješća Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2018. godini

Zaključak o usvajanju izvješća Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2018. godini

Zaključak o usvajanju izvješća Programa o namjenskom korištenju sredstva od legalizacije 2018.

Zaključak o usvajanju izvješća Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini

Zaključak o usvajanju izvješća Programa utroška vodnog doprinosa u 2018.

Odluka o sudjelovanju Općine Peteranec u osnivanju trgovačkog društva Drava-Kom d.o.o

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika JUO Općine Peteranec

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2018. godini

Polugodišnji izvještaj Općine Peteranec za 2018.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2018. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2018. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu u 2018. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Peteranec za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Peteranec za razdoblje od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima gospodarenja otpadom na području Općine Peteranec u 2018. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Peteranec u 2018. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u poljoprivredi, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Peteranec za 2018. godinu

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Peteranec

Zaključak o usvajanju Analize Plana razvoja civilne zaštite na području Općine Peteranec za 2018. godinu

Odluka o donošenju Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Općine Peteranec

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Peteranec

Odluka o provedbi posebnih mjera  sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine Peteranec

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B) na području Općine Peteranec


Odluka o financiranju čipiranja pasa na području Općine Peteranec u 2018. godini

Odluka o imenovanju službenika za informiranje Općine Peteranec

Odluka o javnom redu i miru na području Općine Peteranec

Zaključak o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Peteranec

Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Peteranec


Odluka o usluzi javnog prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Peteranec

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018.

Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Peteranec za 2018. godinu

2017.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2017

Odluka o raspodjeli rezultata 2017.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Peteranec za razdoblje od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine

Izmjena Program javnih potreba u kulturi u 2017. godini

Izmjene Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2016. godini

Odluka o izmjeni odluke o općinskim porezima Općine Peteranec

Odluka o izvršenju proračuna za 2018. godinu

Odluka o naknadama troškova predsjedniku i članovima Općinskog vijeća Općine Peteranec

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za Općinu Peteranec

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Peteranec

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2018. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2018. godini

Program javnih potreba u kulturi u 2018. godini

Program javnih potreba u sportu u 2018. godini

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2018. godini

Program javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2018. godini

Program o namjenskom korištenju sredstva od legalizacije 2018.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini

Program utroška vodnog doprinosa u 2018.

Zaključak o usvajanju Analize Plana razvoja CZ

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava CZ

Zaključak Strategija upravljanja imovinom

Zaključak PUR

Odluka o povjeravanju poslova obračunavanja i naplate poreza na potrošnju Općine Peteranec

Rješenje o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na područja Općine Peteranec

Odluka o općinskim porezima Općine Peteranec

Izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2016. godini

Izmjene Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2016. godini

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi u 2016. godini

Izmjene Programa javnih potreba u sportu u 2016. godini

Izmjene Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2016. godini

Izmjene Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2016. godini

Izmjene Programa o namjenskom korištenju sredstva od legalizacije 2016.

Izmjene Programa o utrošku vodnog doprinosa

Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

PRORACUN Peteranec 2016- 3. REBALANS

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2017. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2017. godini

Program javnih potreba u kulturi u 2017. godini

Program javnih potreba u sportu u 2017. godini

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2017. godini

Program javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2017. godini

Program o namjenskom korištenju sredstva od legalizacije 2017.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini

Program utroška vodnog doprinosa u 2017.

PRORAČUN Peteranec 2017.

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima gospodarenja otpadom tijekom 2017. godine na području Općine Peteranec

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskog reviziji Općine Peteranec za 2017. godinu Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Koprivnica, KLASA: 041-01/18-02-24, URBROJ: 613-08-18-11, od 6. rujna 2018. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama  i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada u 2017. godini

Rješenje o izboru predsjednika i članova mandatne komisije
Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Peteranec
Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Peteranec
Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana  Odbora za Statut i Poslovnik
Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana  Odbora za financije i Proračun
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća
Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrapčić Drnje

2016./2015.
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Peteranec za 2017. godinu

Odluka o pokretanju postupka IV. Izmjena i dopuna prostornog plana (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 14/06.)

Izmjena programa javnih potreba za 2016.

Izmjena programa za kom inf II. za 2016.

Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga

Zaključak_izvješće_kultura i tehnička kultura

Zaključak_izvješće_osnovno školstvo

Zaključak_izvješće_predškolski odgoj

Zaključak_izvješće_program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Zaključak_izvješće_program javnih potreba u sportu

Zaključak_izvješće_program održavanja komunalne infrastrukture

Zaključak_izvješće_protupožarna i civilna zaštita

Zaključak_izvješće_socijalna skrb

Zaključak_izvješće_šumski doprinos

Zaključak_izvješće_vodni doprinos

Programi javnih potreba u 2016.

Program o dopuni i izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec u 2015. godine

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i financiranja programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Peteranec u 2015. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Peteranec u 2015. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Peteranec u 2015. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2015. godini

Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec u 2015. godini

Program o izmjeni Programa utroška sredstva šumskog doprinosa na području Općine Peteranec u 2015. godini

ODLUKA o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću

ODLUKA o isplati novčane potpore za novorođeno dijete

ODLUKA o dodjeli studenstkih stipendija

ODLUKA o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Peteranec iz Proračuna Općine Peteranec

ODLUKA o prihvaćanju ponude za održavanje zelenih otoka na području Općine Peteranec

ODLUKA o sufinanciranju učenika u školskoj kuhinji u Područnoj školi “Fran Galović” u Peterancu i Područnoj školi u Sigecu

Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Peteranec za razdoblje 2015. – 2020. godine

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Peteranec

Poslovnik o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/14)

Poslovnik o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13)

Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Peteranec 2010. godine

Odluka o grbu i zastavi Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/09)

Odluka o javnim priznanjima Općine Peteranec (SGKKŽ 4/10)

Odluka o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/14)

Odluka o općinskim porezima Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13)

Rješenje o razrješenju dužnosti predsjednika Odbora za prosvjetu, kulturu i sport Općinskog vijeća Općine Peteranec

Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Peteranec (SGKKŽ 9/13)

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Peteranec (SGKKŽ 9/13)

Rješenje o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Peteranec (SGKKŽ 9/13)

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Peteranec (SGKKŽ 10/13)

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Peteranec (SGKKŽ 10/13)

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općinskog vijeća Općine Peteranec (SGKKŽ 10/13)

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prosvjetu, kulturu i sport Općinskog vijeća Općine Peteranec (SGKKŽ 10/13)

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Peteranec (SGKKŽ 10/13)

Rješenje o imenovanju načelnika , zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Peteranec (SGKKŽ 10/13)

Rješenje o imenovanju načelnika , zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Peteranec (SGKKŽ 16/13)

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Peteranec (SGKKŽ 10/13)