Analizac Plana razvoja sustava CZ na području Općine Peteranec

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite Općine Peteranec

Plan razvoja sustava civilne zaštite 2019


Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa za 2018.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja


Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi u 2019. godini

Program o izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2019. godini

Program o izmjeni Programa održavanja 2019.

Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini

Program o izmjeni Programa za predškolski odgoj 2019.


Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka


Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika JUO Općine Peteranec

Odluka o izvršenju proračuna za 2019. godinu

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2019. godini

Plan Razvojnih Programa za 2019. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Program javnih potreba u kulturi u 2019. godini

Program javnih potreba u sportu u 2019. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2019. godini

Program javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2019. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019.

Program o namjenskom korištenju sredstva od legalizacije 2019.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini

Program utroška vodnog doprinosa u 2019.

Program za unapređenje kvalitete života


Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2017

Odluka o raspodjeli rezultata 2017.

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Peteranec za 2018.

Odluka o sudjelovanju Općine Peteranec u osnivanju trgovačkog društva Drava-Kom d.o.o

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2018. godini

Polugodišnji izvještaj Općine Peteranec za 2018.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2018. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2018. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu u 2018. godini

Zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika


Izvješće o gosp. otpadom – Zaključak

Izvješće o gospodarenju otpadom u 2017.

Odluka o financiranju čipiranja pasa

Odluka o gubitku prava na sufinanciranje iz proračuna Općine Peteranec

Odluka o imenovanju službenika za informiranje Općine Peteranec

Odluka o javnom redu i miru

Procjena rizika od vel. nes. – Zaključak

Procjena ugr. od požara – Zaključak

Zaključak -vrtić


Zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Peteranec

Odluka o usluzi javnog prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Peteranec

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018.

Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Peteranec

PRORACUN Peteranec 2017- 2. REBALANS

Proračun za 2018. i projekcije

Izmjena Program javnih potreba u kulturi u 2017. godini

Izmjene Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2016. godini

Odluka o izmjeni odluke o općinskim porezima Općine Hlebine

Odluka o izvršenju proračuna za 2018. godinu

Odluka o naknadama troškova predsjedniku i članovima Općinskog vijeća Općine Peteranec

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za Općinu Peteranec

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Peteranec

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2018. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2018. godini

Program javnih potreba u kulturi u 2018. godini

Program javnih potreba u sportu u 2018. godini

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2018. godini

Program javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2018. godini

Program o namjenskom korištenju sredstva od legalizacije 2018.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini

Program utroška vodnog doprinosa u 2018.

Zaključak o usvajanju Analize Plana razvoja CZ

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava CZ

Zaključak Strategija upravljanja imovinom

Zaključak PUR

Odluka o povjeravanju poslova obračunavanja i naplate poreza na potrošnju Općine Peteranec

Rješenje o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na područja Općine Peteranec

Odluka o općinskim porezima Općine Peteranec

Izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2016. godini

Izmjene Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2016. godini

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi u 2016. godini

Izmjene Programa javnih potreba u sportu u 2016. godini

Izmjene Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2016. godini

Izmjene Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2016. godini

Izmjene Programa o namjenskom korištenju sredstva od legalizacije 2016.

Izmjene Programa o utrošku vodnog doprinosa

Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

PRORACUN Peteranec 2016- 3. REBALANS

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2017. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2017. godini

Program javnih potreba u kulturi u 2017. godini

Program javnih potreba u sportu u 2017. godini

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2017. godini

Program javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2017. godini

Program o namjenskom korištenju sredstva od legalizacije 2017.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini

Program utroška vodnog doprinosa u 2017.

PRORAČUN Peteranec 2017.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Peteranec za 2017. godinu

Odluka o pokretanju postupka IV. Izmjena i dopuna prostornog plana (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 14/06.)

Izmjena programa javnih potreba za 2016.

Izmjena programa za kom inf II. za 2016.

Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga

Zaključak_izvješće_kultura i tehnička kultura

Zaključak_izvješće_osnovno školstvo

Zaključak_izvješće_predškolski odgoj

Zaključak_izvješće_program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Zaključak_izvješće_program javnih potreba u sportu

Zaključak_izvješće_program održavanja komunalne infrastrukture

Zaključak_izvješće_protupožarna i civilna zaštita

Zaključak_izvješće_socijalna skrb

Zaključak_izvješće_šumski doprinos

Zaključak_izvješće_vodni doprinos

Programi javnih potreba u 2016.

Program o dopuni i izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec u 2015. godine

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i financiranja programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Peteranec u 2015. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Peteranec u 2015. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Peteranec u 2015. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2015. godini

Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec u 2015. godini

Program o izmjeni Programa utroška sredstva šumskog doprinosa na području Općine Peteranec u 2015. godini

ODLUKA o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću

ODLUKA o isplati novčane potpore za novorođeno dijete

ODLUKA o dodjeli studenstkih stipendija

ODLUKA o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Peteranec iz Proračuna Općine Peteranec

ODLUKA o prihvaćanju ponude za održavanje zelenih otoka na području Općine Peteranec

ODLUKA o sufinanciranju učenika u školskoj kuhinji u Područnoj školi “Fran Galović” u Peterancu i Područnoj školi u Sigecu

Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Peteranec za razdoblje 2015. – 2020. godine

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Peteranec

Poslovnik o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/14)

Poslovnik o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13)

Odluka o grbu i zastavi Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/09)

Odluka o javnim priznanjima Općine Peteranec (SGKKŽ 4/10)

Odluka o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/14)

Odluka o općinskim porezima Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13)