Izvješća općinskog načelnika

2018.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec u 2018. godini

Suglasnost na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Peteranec

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec u 2018. godini

Izvješće o utrošku sredstava za ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2018.

Izvješće o utrošku sredstava za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno za 2018.

Izvješće o izvršenju javnih potreba u kulturi u 2018. godini

Izvješće o izvršenju javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2018. godini

Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2018. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu u 2018. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2018. godini

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu u 2018. godini

Izvješće o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u 2018. godini

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa u 2018. godini

Izvješće o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa u 2018. godini

Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Peteranec za razdoblje od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine

Izvješće o gospodarenju otpadom na području Općine Peteranec u 2018. godini

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Peteranec u 2018. godini

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u poljoprivredi, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Peteranec za 2018. godinu

Izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018.