Općinsko vijeće

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Peteranec u 2014.g

Izmjena Programa za kom.infr. 2016. -I

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada za 2015.g.

Odluka o javnoj prodaji crijepa

Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

Odluka o općinskim porezima

Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima načelnika

Rješenje o imenovanju predsjednice Odbora za kulturu

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Peteranec u 2015. g.

Zaključak o prihvaćanju izvješća o lokacijama otpada

Zaključak o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

Zaključak Policija – prsluci

Zapisnik s 19. sjednice