Povijest

Najstariji nalazi iz ranog eneolitika pronađeni su južno od Peteranca, blizu sela Koprivnički Bregi.

Peteranec se prvi puta spominje u 12. stoljeću kao dio posjeda Kamengrada. Crkva Sv. Petra spominje se u potvrdnici darovnice kralje Bele IV. datirane 8. rujna 1270., a izdane od kralja Stjepana V. 1267. godine.  Župa u Peterancu spominje se 1334. godine (Ecclesiae sancti Petri urca portum Dravae), a veću važnost dobiva u sustavu obrane od Turaka. Naselje Sigetec nastalo je krajem 16. stoljeća kao vojnokrajiška utvrda. Naselje Komatnica nastalo je krajem 19. stoljeća kao privremeno konačko naselje stanovnika Peteranca.

Peteranec se do 1871. nalazio u sastavu Vojne granice, a od 1829. bio je sjedište kapetanije i trivijalne škole. U razdoblju od 1871. do 1875. godine bio je središte kotara, a nakon tog razdoblja pa sve do 1955. godine, središte općine.  Pruga koja prolazi kroz naselje izgrađena je 1870. godine, a neko vrijeme postojalo je i stajalište za putnike.

1993. godine osniva se Općina Peteranec koja obuhvaća naselja: Peteranec, Sigetec i Komatnica.