Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada za siječanj i veljaču 2019. godine od strane Drava Koma d.o.o. za područje Općine Peteranec je svaki drugi utorak odnosno

8. siječnja 2019. (utorak),

22. siječnja 2019. (utorak)

5. veljače 2019. (utorak)

19. veljače 2019. (utorak)

Reciklabilni otpad (papir i plastika odvojeno na kućnom pragu) sakupljat će se za sada zadnji odvoz u mjesecu, međutim konačan raspored odvoza reciklabilnog otpada za ostale mjesece u godini bit će objavljen naknadno sa rasporedom za odvoz miješanog komunalnog otpada za preostale mjesece u godini. O svim eventualnim promjenama u odvozu reciklabilnog otpada bit ćete pravovremeno obaviješteni.

Raspored za odvoz biorazgradivog komunalnog otpada bit će formiran naknadno nakon prikupljanja Izjava od korisnika u kojima se izjašnjavaju o predavanju biorazgradivog otpada ili o kompostiranju na vlastitim kompostištima.