Javna nabava

2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – izgradnja javne rasvjete Peteranec – Koprivnica

Odluka o odabiru – izgradnja javne rasvjete DC 41 od Peteranca do Koprivnice

Poziv za dostavu ponuda – izgradnja javne rasvjete na dijelu DC 41 od Peteranca do Koprivnice

Kopija troškovnika_elektroinstalacije_01021-E_bez cijena – KOMPLET (00000002)

Mapa_1_E_Javna rasvjeta Peteranec-OVJERENO

Mapa_2_Građevinski projekt_JR Peteranec – OVJERENO


Odluka o odabiru – izvođenje radova na ugradnji stolarije u društvenom domu u Sigecu

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – radovi na ugradnji stolarije u Društvenom domu u Sigecu

Poziv za dostavu ponuda – ugradnja stolarije u Društvenom domu u Sigecu

Kopija TROŠKOVNIK – STOLARIJA DOM SIGETEC – bez cijena


Odluka o poništenju – radovi na izgradnji javne rasvjete na dijelu DC 41 na području Općine Peteranec od Peteranca do Koprivnice

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – radovi na izgradnji javne rasvjete na dijelu DC 41 na području Općine Peteranec od Peteranca do Koprivnice

Poziv za dostavu ponuda – izgradnja javne rasvjete na dijelu DC 41 od Peteranca do Koprivnice

Kopija tro_elektroinstalacije_01021-E_bez cijena – KOMPLET (00000002)

Mapa_1_E_Javna rasvjeta Peteranec-OVJERENO

Mapa_2_Građevinski projekt_JR Peteranec – OVJERENO


Odluka o odabiru – nabava i postavljanje opreme za dječje igralište u Sigecu – II. faza

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – opremanje dječjeg igrališta u Sigecu – II. faza

Glavni Projekt_Djecije Igraliste_SIGETEC

Poziv za dostavu ponuda – opremanje dječjeg igrališta u Sigecu – II. faza

Troškovnik II. faza – opremanje dječjeg igrališta bez cijena


Odluka o odabiru – nabava i postavljanje uspornika prometa na području Općine Peteranec

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – dobava i postavljanje uspornika prometa na području Općine Peteranec

PROMETNI ELABORAT_Peteranec_uspornici_prometa

Poziv za dostavu ponuda za dobavu i postavljanje uspornika prometa na području Općine Peteranec

Troškovnik uspornici prometa na području Općine Peteranec bez cijena


Odluka o odabiru – izvođenje radova na izgradnji dječjeg igrališta u Sigecu – I. faza

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – izvođenje radova na izgradnji dječjeg igrališta u Sigecu – I. faza

Glavni projekt dječje igralište Sigetec – potpisano

Poziv za dostavu ponuda – izvođenje radova na izgradnji dječjeg igrališta u Sigecu – I. faza

Troškovnik I. FAZA- igralište Sigetec- bez cijena


Odluka o odabiru – održavanje nerazvrstanih cesta – poljskih puteva na području Općine Peteranec u 2022. godini

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – održavanje nerazvrstanih cesta – poljskih puteva na području Općine Peteranec u 2022. godini

POZIV_ZA_DOSTAVU_PONUDA_odrzavanje_nerazvrstanih_cesta

Troškovnik – održavanje nerazvrstanih cesta – poljskih puteva na području Općine Peteranec u 2022. godini


Odluka o odabiru – radovi na izgradnji ograde oko groblja u Sgecu – II. faza

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – radovi na izgradnji ograde oko groblja u Sigeci – II. faza

Kopija Troškovnik za izgradnju ograde oko groblja u naselju Sigetec II. faza bez cijena

Poziv za dostavu ponuda – nabava radova na izgradnji ograde oko groblja u Sigecu – II. faza


V. izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. godinu

IV. izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. godinu

III. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Peteranec za 2022. godinu

II. izmjena Plana nabave Općine Peteranec za 2022. godinu

I. izmjene Plana nabave Općine Peteranec za 2022. godinu

Plan nabave Općine Peteranec za 2022. godinu


2022 PRAVILNIK o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Peteranec

2021 PRAVILNIK o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Peteranec

2017 Pravilnik o jednostavnoj nabavi

2021.
Odluka o odabiru – nabava komunalne opreme

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – nabava komunalne opreme

Obavijest o izmjeni Troškovnika

Izmjena Troskovnika nabave komunalne opreme – bez cijena

Poziv za dostavu ponuda-nabava komunalne opreme-polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje stakla i metala

Troskovnik nabave komunalne opreme – bez cijena


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – zimska služba 2021.- 2022

Odluka o odabiru – zimska služba 2021. – 2022. godine

Poziv_za_dostavu_ponude_-_zimska_sluzba_2021-2022

Obrazac_1._-_Ponudbeni_list

Obrazac 2. – Troskovnik (2)

Obrazac_3._-_Izjava_o_nekažnjavanju

Obrazac_4.__Izjava_o_broju_zaposlenih

Obrazac_5._-_Podaci_o_clanovima_zajednice_ponuditelja

Obrazac_6._-_Podaci_o_podugovarateljima (1)

Obrazac_7._-_Izjava_o_nepromjenjivosti_cijena

Obrazac_8.__Izjava_o_raspolaganju_trazenim_strojevima

Obrazac_9._-_Izjava_o_solidarnoj_odgovornosti_clanova_zajednice_ponuditelja

Obrazac_10._-_Izjava_gospodarskog_subjekta


Odluka o odabiru – radovi na izgradnji javne rasvjete na dijelu DC 41 na području Općine Peteranec – produžetak ulice Matije Gupca

Mapa_1_Građevinski projekt_Projekt prometnih površina_Općina Peteranec

Mapa_2_Elektrotehnički projekt_Općina Peteranec

Poziv za dostavu ponuda-nabava radova na izgradnji javne rasvjete na dijelu DC41 na području Općine Peteranec-produžetak ulice Matije Gupca

Troškovnik – javna rasvjeta DC 41 bez cijena


Odluka o odabiru – radovi na izgradnji ograde oko groblja u Sigecu – I. faza

Izmjena Poziva za dostavu ponuda – radovi na izgradnji ograde oko groblja u Sigecu – I. faza

Novi Troškovnik za izgradnju ograde oko groblja u naselju Sigetec I. faza bez cijena

Poziv za dostavu ponuda – nabava radova na izgradnji ograde oko groblja u Sigecu – I. faza

Troškovnik za izgradnju ograde oko groblja u naselju Sigetec – I. faza bez cijena


Odluka o odabiru – izrada projektne dokumentacije za izgradnju Društvenog doma-Kulturnog centra u Peterancu

Izmjena Poziva za dostavu ponuda – nabava usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Društvenog doma-Kulturnog centra u Peterancu

Poziv za dostavu ponuda – nabava usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Društvenog doma-Kulturnog centra u Peterancu


Statističko izvješće o javnoj nabavi Općina Peteranec za 2021. godinu


IX. izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu

VIII. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

VII. izmjena Plana nabave za 2021. godinu

VI. izmjene Plana nabave za 2021. godinu

V. izmjene i dopuna Plana nabave za 2021. godinu

IV. Izmjene Plana nabave za 2021. godinu

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu (xlsx)

I. izmjene i dopuna Plana nabave za 2021. godinu (xlsx)

Plan nabave 2021. (xlsx)


2017 Pravilnik o jednostavnoj nabavi

2021 PRAVILNIK o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Peteranec

2022 PRAVILNIK o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Peteranec

2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2020. godinu


Odluka o odabiru – izvođenje radova na izgradnji pješačke staze na dijelu DC 41  na području Općine Peteranec – produžetak ulice Matije Gupca

Poziv na dostavu ponuda – izgradnja pješačke staze na dijelu DC 41 na području Općine peteranec – produžetak ulica Matije Gupca

PRILOG 1 – Ponudbeni list

PRILOG 2 – Obrazac Izjave ponuditelja o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

PRILOG 3 – Obrazac Izjave ponuditelja o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Troškovnik – pješačka staza produžetak ulice Matije Gupca .xlsx.


Odluka o poništenju – POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA USLUGU ČIŠĆENJA SNIJEGA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA (ZIMSKA SLUŽBA)  NA PODRUČJU OPĆINE PETERANEC ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE

POZIV NA DOSTAVU PONUDA, zimska služba

PRILOG 1 – ponudbeni list

PRILOG 2- obrazac izjave o nekažnjavanju

TROŠKOVNIK


Odluka o odabiru – izvođenje radova na rekonstrukciji Hrvatskog vatrogasnog doma u Peterancu (pdf)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – rekonstrukcija Hrvatskog vatrogasnog doma

Građevinski projekt – rekonstrukcija Hrvatskog vatrogasnog doma u naselju Peteranec bez troškovnika

Prilog 1 – PONUDBENI LIST

Prilog 2 – Obrazac Izjave o nekažnjavanju

Prilog 3 – Obrazac o dostavi jamstva

Dodatak 1 i 2 Ponudbenom listu

Troškovnik za rekonstrukciju Hrvatskog vatrogasnog doma u Peterancu


Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu (pdf)


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na uređenju trga u Sigecu u ulici Braće Radić kč.br. 3504-139 i 1226, k.o. Sigetec

Idejno rješenje za izvođenje radova na uređenju trga u Sigecu u ulici Braće Radić kč.br. 3504/139 i 1226, k.o. Sigetec

Troškovnik – izvođenje radova na uređenju trga u Sigecu u ulici Braće Radić kč.br. 3504/139 i 1226, k.o. Sigetec

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na uređenju trga u Sigecu u ulici Braće Radić kč.br. 3504/139 i 1226, k.o. Sigetec  s Prilozima


VI. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

V. Izmjene i dopunu Plana nabave za 2020. godinu

IV. Izmjene i dopuna Plana nabave za 2020. godinu

III. izmjene Plana nabave za 2020. godinu

II. Izmjene Plana Nabave 2020.

I. Izmjene Plana nabave za 2020. godinu

Plan nabave 2020.