Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (PDF)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (CSV)


Etički kodeks

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku Peteranec

Pravilnik uz Etički kodeks


Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016.

Godišnje izvješće CSV

Godišnje izvješće PDF


Odluka o imenovanju službenika za informiranje Općine Peteranec (PDF, 201 KB)

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Općini Peteranec:

putem telefona: 048/636-289

putem faxa: 048/636-436

putem elektroničke pošte: opcina-peteranec@kc.htnet.hr

putem pošte: Općina Peteranec, Matije Gupca 13, Peteranec, 48316 Đelekovec

Službenik za informiranje: Milica Pakasin

Zahtjev za pristup informacijama možete preuzeti ovdje.

Općina Peteranec ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije  (“Narodne novine” broj 12/14.).