Pristup informacijama

OTVORENI PODACI

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu


Odluka o imenovanju službenika za informiranje Općine Peteranec


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu


Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Općine Peteranec

Godišnje izvješće  o pravu na pristup informacijama za 2019.

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2018.


Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (PDF)


Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godini


Odluka o imenovanju službenika za informiranje Općine Peteranec (PDF, 201 KB)

 

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Općini Peteranec:

putem telefona: 048/636-289

putem faxa: 048/636-436

putem elektroničke pošte: opcina-peteranec@kc.htnet.hr

putem pošte: Općina Peteranec, Matije Gupca 13, Peteranec, 48316 Đelekovec

Službenik za informiranje: Mirjana Balog

Zahtjev za pristup informacijama možete preuzeti ovdje.

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – Obrazac 3

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – Obrazac 4

Zahtjev za pristup informacijama – Obrazac 2

Zalba protiv rjesenja ponovna uporaba informacija

Zalba protiv rjesenja pristup informacijama

Zalba šutnja uprave ponovna uporaba informacija

Zalba šutnja uprave pristup informacijama

Općina Peteranec ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije  (“Narodne novine” broj 12/14.).