Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Izvjesce_o_provedenom_savjetovanju_s_zainteresiranom_javnoscu_u_postupku_donosenja_ I.-izmjena-i-dopuna-Proracuna-Opcine-Peteranec-za-2022.-godinu-i-projekcija-za-2023.-i-2024.-godinu

Nacrt I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Peteranec za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu IV. izmjena i dopuna Proračuna-Općine-Peteranec-za-2021


Izvjesce_o_provedenom_savjetovanju_s_zainteresiranom_javnoscu_u_postupku_donosenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Peteranec

NACRT-ODLUKA-O-NACINU-PRUZANJA-JAVNE-USLUGE-SAKUPLJANJA-KOMUNALNOG-OTPADA-NA-PODRUCJU-OPCINE-PETERANEC

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Peteranec


Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Peteranec

NACRT ETIČKOG KODEKSA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U OPĆINI PETERANEC

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Peteranec


Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Peteranec

Izvjesce_o_provedenom_savjetovanju_s_zainteresiranom_javnoscu_u_postupku_donosenja Oduke o Izmjena i dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Peteranec

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-Izmjena-i-dopuna-Odluke-o-nerazvrstanim-cestama-na-području-Općine-Peteranec


Izvjesce_o_provedenom_savjetovanju_s_zainteresiranom_javnoscu_u_postupku_donosenja Odluke-o- izmjeni i dopuni Odluke o-raspoređivanju-redovitih-godišnjih-sredstava-za-rad-političkih-stanaka-u-2022.-godin

Nacrt-Odluke-o- izmjeni i dopuni Odluke o-raspoređivanju-redovitih-godišnjih-sredstava-za-rad-političkih-stanaka-u-2022.-godini

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-Odluke-o- izmjeni i dopuni Odluke o-raspoređivanju-redovitih-godišnjih-sredstava-za-rad-političkih-stanaka-u-2022.-godini


Nacrt_Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu na području Općine Peteranec

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu na području Općine Peteranec

Izvjesce_o_provedenom_savjetovanju_s_zainteresiranom_javnoscu_u_postupku_donosenja Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu na području Općine Peteranec


Nacrt Odluke-o-dodjeli-obavljanja-javne-usluge-sakupljanja-komunalnog-otpada

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-Odluke-o-dodjeli-obavljanja-javne-usluge-sakupljanja-komunalnog-otpada

Izvjesce_o_provedenom_savjetovanju_s_zainteresiranom_javnoscu_u_postupku_donosenja Odluke-o-dodjeli-obavljanja-javne-usluge-sakupljanja-komunalnog-otpada


Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Peteranec

DOKUMENT za internetsko savjetovanje o Nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Peteranec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Peteranec

Izvjesce_o_provedenom_savjetovanju_s_zainteresiranom_javnoscu_u_postupku_donosenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Peteranec


Nacrt IV izmjena i dopuna Proračuna Općine Peteranec za 2021

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu IV. izmjena i dopuna Proračuna-Općine-Peteranec-za-2021

Izvjesce_o_provedenom_savjetovanju_s_zainteresiranom_javnoscu_u_postupku_donosenja_ III.-izmjena-i-dopuna-Proracuna-Opcine-Peteranec-za-2021.-godinu-i-projekcija-za-2022.-i-2023.-godinu


Nacrt Proračuna Općine Peteranec za 2022. i projekcija za 2023. i 2024.

DOKUMENT za internetsko savjetovanje o Prijedlogu Proračuna 2022.

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o Prijedlogu Proračuna Općine Peteranec za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Izvjesce_o_provedenom_savjetovanju_s_zainteresiranom_javnoscu_u_postupku_donosenja_ III.-izmjena-i-dopuna-Proracuna-Opcine-Peteranec-za-2021.-godinu-i-projekcija-za-2022.-i-2023.-godinu


Izvjesce_o_provedenom_savjetovanju_s_zainteresiranom_javnoscu_u_postupku_donosenja Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Peteranec za 2021. godinu

Nacrt Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Peteranec za 2021. godinu

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Peteranec za 2021. godinuPeteranec


Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Peteranec za 2022. godinu

Nacrt Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Peteranec za 2022. godinu

Izvjesce_o_provedenom_savjetovanju_s_zainteresiranom_javnoscu_u_postupku_donosenja Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Peteranec za 2022. godinu


Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu Općine Peteranec

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu Općine Peteranec

Izvjesce_o_provedenom_savjetovanju_s_zainteresiranom_javnoscu_u_postupku_donosenja Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu Općine Peteranec


Nacrt Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Peteranec za 2022. godinu

Izvjesce_o_provedenom_savjetovanju_s_zainteresiranom_javnoscu_u_postupku_donosenja Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Peteranec za 2022. godinu

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Peteranec za 2022. godinu


Nacrt III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Peteranec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu III. izmjena i dopuna Proračuna-Općine-Peteranec-za-2021

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Peteranec za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu


Izvjesce_o_provedenom_savjetovanju_s_zainteresiranom_javnoscu_u_postupku_donosenja Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Peteranec

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Peteranec

Nacrt Procjenae rizika od velikih nesreca za Opcinu Peteranec


Nacrt II. izmjene i dopune Proračuna Općine Peteranec 2021.

OBRAZAC-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-II.-izmjena-i-dopuna-Proracuna-Opcine-Peteranec-za-2021.-godinu-i-projekcije-za-2022.-i-2023.-godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću u postupku donošenjaII. izmjena i dopuna Proračuna Općine Peteranec za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu


Nacrt Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine Peteranec za 2021. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine Peteraneca za 2021. godinu

Izvjesce_o_provedenom_savjetovanju_s_zainteresiranom_javnoscu_u_postupku_donosenja_Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine Peteranec za 2021. godinu


Nacrt Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Peteranec

Izvjesce_o_provedenom_savjetovanju_s_zainteresiranom_javnoscu_u_postupku_donosenja_Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Opć

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisno odbačenog otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Peteranec


DOKUMENT za internetsko savjetovanje o Nacrtu Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Peteranec 2021

Nacrt Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Peteranec

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Peteranec 2021

Izvjesce_o_provedenom_savjetovanju_s_zainteresiranom_javnoscu_u_postupku_donosenja_Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Peteranec


Nacrt I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Peteranec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

OBRAZAC-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu- I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Peteranec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Izvjesce_o_provedenom_savjetovanju_s_zainteresiranom_javnoscu_u_postupku_donosenja_I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Peteranec za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu


Dokument za internetsko savjetovanje – Statutarna odluka o izmjenama i dopuna Statuta Općine Peteranec

Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopuna Statuta Općine Peteranec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Statutarne odluke o izmjenama i dopuna Statuta Općine Peteranec

Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Peteranec


Nacrt Plana upravljanja imovinom Općine Peteranec za 2021. godinu

Obrazac za savjetovanje o Nacrtu Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Peteranec za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti u postupku donošenja Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Peteranec za 2021. godinu


Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Peteranec za 2021. godinu

OBRAZAC sudjelovanja o savjetovanju o Nacrtu Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Peteranec za 2021. godinu.

Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Peteranec za 2021. godinu


III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Peteranec za 2020

Dokument za internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-Izmjena-i-dopuna-Proračuna-Općine-Peteranec-za-2020

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Općine Peteranec za 2020. godinu


Dokument za internetsko savjetovanje o nacrtu Proračuna Općine Peteranec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Peteranec za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-Proračuna-Općine-Peteranec-za-2021

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Proračuna Općine Peteranec za 2021. godinu


Nacrt Odluke o izvršavanju proračuna za 2021. godinu

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-Odluke-o-izvršavanju-Proračuna-Općine-Peteranec-za-2021

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o Izvršavanju Proračuna Općine Peteranec za 2021. godinu


Nacrt II.-Izmjena-i-dopuna-Proračuna-Općine-Peteranec-za-2020.-i-prijekcije-za-2021.-2022.-godinu

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-II.-Izmjena-i-dopuna-Proracuna-Opcine-Peteranec-za-2020

Izvjesce-o-provedenom-savjetovanju-o-Nacrtu-II.-izmjena-i-dopuna-Proracuna-Opcine-Peteranec-za-2020.-godinu


Nacrt-I.-Izmjena-i-dopuna-Proračuna-Općine-Peteranec-za-2020

Dokument za internetsko savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnošću-Nacrt-Izmjena-i-dopuna-Proračuna-za-2020.-godinu-i-projekcija-za-2021.-i-2022.-godinu

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-izmjena-i-dopuna-Proračuna-Općine-Peteranec-za-2020

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Peteranec za 2020. godinu


Nacrt Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Peteranec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Peteranec

Izvješće o provedenom savjetovanju o  Nacrtu Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Peteranec


Nacrt Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Peteranec

Obrazac za savjetovanje o Nacrtu Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Peteranec

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Peteranec


Nacrt Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine Peteranec za 2020. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine Peteranec za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine Peteranec za 2020. godinu


Nacrt Poslovničke oduke o izmjena Poslovnika Općinskog vijeća Općine Peteranec

Dokument za internetsko savjetovanje o Nacrtu Poslovničke oduke o izmjena Poslovnika Općinskog vijeća Općine Peteranec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Poslovničke oduke o izmjena Poslovnika Općinskog vijeća Općine Peteranec

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Poslovničke oduke o izmjena Poslovnika Općinskog vijeća Općine Peteranec


Nacrt Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Peteranec za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Peteranec za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Dokument za internetsko savjetovanje o nacrtu Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Peteranec za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrtu Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Peteranec za razdoblje od 2020. do 2023. godine


Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Peteranec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Peteranec

Dokument za internetsko savjetovanje o nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Peteranec

 Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Peteranec


Odluka o agrotehničkim mjerama na području Općine Peteranec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Dokument za internetsko savjetovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama na području Općine Peteranec


Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Peteranec

Obrazac savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o uvjetima i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Peteranec

IZVJEŠĆE-Odluka o uvjetima i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Peteranec


Nacrt Proračuna Općine Peteranec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Dokument za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt Proračuna za 2020. godinu te projekcija za 2021. i 2022. godinu

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-Proračuna-Općine-Peteranec-za-2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Proračuna Općine Peteranec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (docx)


Odluka-o-načinu-upravljanja-i-korištenja-sportskih-građevina u vlasništvu Općine Peteranec

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE-Odluka-o-načinu-upravljanja-i-korištenja-sportskih-građevina -u-vlasništvu-Općine-Peteranec


Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obaljati na temelju koncesija na području Općine Peteranec

Obrazac savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

IZVJEŠĆE-Odluka-o-komunalnim-djelatnostima-koje-se-mogu-obavljati-na-temelju-koncesije na području Općine Peteranec


Izvješće o provedenom savjetovanju – Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka

OBRAZAC- sudjelovanja u savjetovanju – Pravilnik o prikupljanju i obradi osobnih podataka

Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka

Izvješće o provedenom savjetovanju – Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na temelju pisanog ugovora

Izvješće o provedenom savjetovanju – Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Peteranec

Izvješće o provedenom savjetovanju – Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Peteranec

Izvješće o provedenom savjetovanju – Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Peteranec

OBRAZAC – sudjelovanja u savjetovanju – Odluka o visini paušalnog poreza

Odluka o komunalnim djelatnostima na temelju pisanog ugovora na području Općine Peteranec

OBRAZAC-sudjelovanja u savjetovanju – Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora

Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Peteranec

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju – Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Peteranec

Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Peteranec

OBRAZAC-sudjelovanja u savjetovanju -Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Peteranec

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Proračuna Općine Peteranec za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Internetsko savjetovanje

Nacrt Proračuna za 2019.i projekcije za 2020. i 2021 – za građane

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-Proračuna-Općine-Peteranec-za-2018

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PGO (DOC, 20KB)

Prijedlog plana gospodarenja otpadom Općina Peteranec (DOC, 2.6 MB)

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu PGO (DOC, 20 KB)

Dokument za internetsko savjetovanje o nacrtu Proračuna Općine Peteranec za 2018.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Proračuna Općine Peteranec za 2018.

Prijedlog Proračuna za 2018. godinu

Prijedlog Proračuna za 2018.