Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Prijedlog Proračuna za 2020. godinu te projekcija za 2021. i 2022. godinu

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-Proračuna-Općine-Peteranec-za-2020

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Proračuna Općine Peteranec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna-Općine-Peteranec-za-2020


Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Peteranec

Izvješće o provedenom savjetovanju o  Nacrtu Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Peteranec


Nacrt Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Peteranec

Dokument za internetsko savjetovanje o Nacrtu Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Peteranec

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Peteranec


Nacrt Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine Peteranec za 2020. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine Peteranec za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine Peteranec za 2020. godinu


Nacrt Poslovničke oduke o izmjena Poslovnika Općinskog vijeća Općine Peteranec

Dokument za internetsko savjetovanje o Nacrtu Poslovničke oduke o izmjena Poslovnika Općinskog vijeća Općine Peteranec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Poslovničke oduke o izmjena Poslovnika Općinskog vijeća Općine Peteranec

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Poslovničke oduke o izmjena Poslovnika Općinskog vijeća Općine Peteranec


Nacrt Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Peteranec

Nacrt Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Peteranec za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Peteranec za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Dokument za internetsko savjetovanje o nacrtu Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Peteranec za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrtu Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Peteranec za razdoblje od 2020. do 2023. godine


Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Peteranec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Peteranec

Dokument za internetsko savjetovanje o nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Peteranec

 Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Peteranec


Odluka o agrotehničkim mjerama na području Općine Peteranec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Dokument za internetsko savjetovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama na području Općine Peteranec


Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Peteranec

Obrazac savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o uvjetima i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Peteranec

IZVJEŠĆE-Odluka o uvjetima i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Peteranec


Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Proračuna Općine Peteranec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (docx)

Vodič kroz Proračun Općine Peteranec -2 (docx)


Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-Proračuna-Općine-Peteranec-za-2020

Proračuna Općine Peteranec za 2020 – javno savjetovanje

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Prijedlog Proračuna za 2020. godinu te projekcija za 2021. i 2022. godinu


Odluka-o-načinu-upravljanja-i-korištenja-sportskih-građevina u vlasništvu Općine Peteranec

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE-Odluka-o-načinu-upravljanja-i-korištenja-sportskih-građevina -u-vlasništvu-Općine-Peteranec


Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obaljati na temelju koncesija na području Općine Peteranec

Obrazac savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

IZVJEŠĆE-Odluka-o-komunalnim-djelatnostima-koje-se-mogu-obavljati-na-temelju-koncesije na području Općine Peteranec


Izvješće o provedenom savjetovanju – Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka

OBRAZAC- sudjelovanja u savjetovanju – Pravilnik o prikupljanju i obradi osobnih podataka

Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka

Izvješće o provedenom savjetovanju – Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na temelju pisanog ugovora

Izvješće o provedenom savjetovanju – Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Peteranec

Izvješće o provedenom savjetovanju – Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Peteranec

Izvješće o provedenom savjetovanju – Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Peteranec

OBRAZAC – sudjelovanja u savjetovanju – Odluka o visini paušalnog poreza

Odluka o komunalnim djelatnostima na temelju pisanog ugovora na području Općine Peteranec

OBRAZAC-sudjelovanja u savjetovanju – Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora

Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Peteranec

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju – Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Peteranec

Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Peteranec

OBRAZAC-sudjelovanja u savjetovanju -Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Peteranec

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Proračuna Općine Peteranec za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Internetsko savjetovanje

Nacrt Proračuna za 2019.i projekcije za 2020. i 2021 – za građane

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-Proračuna-Općine-Peteranec-za-2018

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PGO (DOC, 20KB)

Prijedlog plana gospodarenja otpadom Općina Peteranec (DOC, 2.6 MB)

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu PGO (DOC, 20 KB)

Dokument za internetsko savjetovanje o nacrtu Proračuna Općine Peteranec za 2018.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Proračuna Općine Peteranec za 2018.

Prijedlog Proračuna za 2018. godinu

Prijedlog Proračuna za 2018.