Jedinstveni Upravni Odjel

Andrea Senković dipl.iur.

Pročelnica JUO

Mirjana
Balog

Referent za opće
i pravne poslove

Milica
Pakasin

Referent za računovodstvene poslove

Monika
Kihas

Viši stručni suradnik
za računovodstvene poslove

Mateja
Ilotić

Referent za
računovodstvene poslove

Anita Petrin bacc. admin. publ.

Viši referent -
komunalna redarka

Namještenici Općine Peteranec

Josip Blažotić

KOMUNALNI RADNIK

Zdravko Blažotić

KOMUNALNI RADNIK