PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Članovi Općinskog Vijeća

Općinsko vijeće se sastoji od trinaest članova s područja Općine Peteranec i jednog člana iz reda pripadnika romske nacionalne manjine.

Ivana Dombaj Čižmak

PREDSJEDNICA VIJEĆA

Martina Baronić

ČLAN VIJEĆA

Valentina Blažek

ČLAN VIJEĆA

Danijel Čižmešija

ČLAN VIJEĆA

Nataša Dolenec

ČLAN VIJEĆA

Vedran Dudaš

ČLAN VIJEĆA

Josip Gazdek

ČLAN VIJEĆA

Mario Gaži

ČLAN VIJEĆA

Nikola Jambrek

ČLAN VIJEĆA

Leo Kolman

ČLAN VIJEĆA

Krešimir Matijašić

ČLAN VIJEĆA

Željko Njerš

ČLAN VIJEĆA

Martin Oršoš

PREDSTAVNIK ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Velimir Vrlec

ČLAN VIJEĆA

Radna Tijela

Mandatna komisija

Nikola Jambrek

Predsjednik

Josip Gazdek

Član

Leo Kolman

Član

Odbor za izbor i imenovanja

Nikola Jambrek

Predsjednik

Nataša Dolenec

Član

Danijel Čižmešija

Član

Odbor za statut i poslovnik

Vedran Dudaš

Predsjednik

Josip Gazdek

Član

Martina Baronić

Član

Odbor za financije i proračun

Martina Baronić

Predsjednik

Leo Kolman

Član

Nikola Jambrek

Član

Pratite Sjednice Općinskog Vijeća