Pravo Na Pristup Informacijama

Mirjana Balog – Službenica za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Općini Peteranec

Telefon

Kontakt: 048 636 289

Fax

Elektronska pošta

Pošta

Općina Peteranec,
Matije Gupca 13,
Peteranec,
48316 Đelekovec
Napomena: Općina Peteranec ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine” broj 12/14.).

Dokumenti Zahtjeva Za Pristup Informacijama

Zahtjev za
pristup
informacijama

Zahtjev za pristup informacijama
– Obrazac 2

Zahtjev za dopunu ili
ispravak informacije – Obrazac 3

Zahtjev za ponovnu
uporabu informacija – Obrazac 4

Zalba protiv rjesenja ponovna uporaba
informacija

Zalba protiv
rjesenja
pristup informacijama

Zalba šutnja uprave
ponovna uporaba
informacija

Zalba šutnja
uprave
pristup informacijama

Službenica za nepravilnosti

Anita Petrin – Osoba zadužena za nepravilnosti

Telefon

Kontakt: 048 636 289

Fax

Elektronska pošta

Pošta

Općina Peteranec,
Matije Gupca 13,
Peteranec,
48316 Đelekovec

Temeljem odredbe članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 141/06.), utvrđena je obveza čelnika korisnika proračuna da imenuje osobu zaduženu za nepravilnosti koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

Temeljem odredbe članka 6. stavka 5. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (“Narodne novine” broj 70/12.) utvrđena je dužnost čelnika jedinice lokalne samouprave da na internetskim stranicama i/ili oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave objavi podatke o osobi zaduženoj za nepravilnosti (telefon, fax, e-mail).

Službenica za zaštitu osobnih podataka

Mirjana Balog – Osoba zadužena za nepravilnosti

Telefon

Kontakt: 048 636 289

Fax

Elektronska pošta

Pošta

Općina Peteranec,
Matije Gupca 13,
Peteranec,
48316 Đelekovec

Objave Pristup Informacijama