Javna nabava

Odluka o odabiru – izvođenje radova na rekonstrukciji Hrvatskog vatrogasnog doma u Peterancu (pdf)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – rekonstrukcija Hrvatskog vatrogasnog doma

Građevinski projekt – rekonstrukcija Hrvatskog vatrogasnog doma u naselju Peteranec bez troškovnika

Prilog 1 – PONUDBENI LIST

Prilog 2 – Obrazac Izjave o nekažnjavanju

Prilog 3 – Obrazac o dostavi jamstva

Dodatak 1 i 2 Ponudbenom listu

Troškovnik za rekonstrukciju Hrvatskog vatrogasnog doma u Peterancu


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na uređenju trga u Sigecu u ulici Braće Radić kč.br. 3504-139 i 1226, k.o. Sigetec

Idejno rješenje za izvođenje radova na uređenju trga u Sigecu u ulici Braće Radić kč.br. 3504/139 i 1226, k.o. Sigetec

Troškovnik – izvođenje radova na uređenju trga u Sigecu u ulici Braće Radić kč.br. 3504/139 i 1226, k.o. Sigetec

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na uređenju trga u Sigecu u ulici Braće Radić kč.br. 3504/139 i 1226, k.o. Sigetec  s Prilozima


III. izmjene Plana nabave za 2020. godinu

II. Izmjene Plana Nabave 2020.

I. Izmjene Plana nabave za 2020. godinu

Plan nabave 2020. 


13 Odluka o odabiru Općinskog vijeća


08 Poziv za dostavu ponuda (docx)

05 Troškovnik Parkiralište Sigetec VARIJANTA IV BEZ CIJENA (xlsx)

08 Poziv za dostavu ponuda (docx)

05 Troškovnik Parkiralište uz Groblje Sigetec VARIJANTA II BEZ CIJENA (xlsx)


02 Poziv za dostavu ponuda

Kopija Opcina Peteranec_Troskovnik_V5_za JN-sa montažom konačno – bez cijena

Ponudbeni list, Obrazac 1.

Tražene tehničke karakteristike


02 Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list, Obrazac 1.

Tražene tehničke karakteristike

Troškovnik, Obrazac 2.


XI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. (docx)

XI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. (docx)

X. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. (docx)

IX. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. (docx)

VIII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. (docx)

VII. Izmjene Plana nabave za 2019. (docx)

VI. Izmjena Plana nabave za 2019. (docx)

V. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. (docx)

IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. (docx)

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. (docx)

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. (docx)

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. (docx)

Plan nabave 2019. (xlsx)

Plan nabave za 2019. godinu(pdf)


Poziv za dostavu ponuda – asfaltiranje

TROŠKOVNIK- CESTE Sigetec Dravska – bez cijena


Poziv za dostavu ponuda – igralište

Sigetec igralište – bez cijena


PARKIRALIŠTE PETERANEC – bez cijena

Poziv za dostavu ponuda – parkiralište


Plan nabave 2018.

I. Izmjene i dopune Plana nabave 2018. godine

Evidencija ugovora 2017.

Registar ugovora 2017.

Sukob interesa – izjava općinskog načelnika

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Plan nabave 2017.

Izmjene Plana nabave 2016. – I.

Izmjene Plana nabave 2016. – II

Izmjene Plana nabave 2016. – III.

Evidencija sklopljenih ugovora bagatelne nabave u 2015.

Evidencija ostalih sklopljenih ugovora u 2015. godini

Plan nabave za 2016. godinu

Javna nabava – Izvješće 2015.

Plan nabave za 2015. godinu

Pravilnik o bagatelnoj nabavi robe, radova i/ili usluga