Cjenik dimnjačarskih usluga na području Općine Peteranec

Dokumentacija za nadmetanje – koncesija za dimnjačarske poslove

Obavijest o namjeri davanja koncesije