Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za (su)financiranje projekata i programa udruga i ostalih organizacija civilnog društva iz proračuna Općine Peteranec u 2019. godini (PDF)

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje udruga u 2018. godini (PDF, 204 KB)

Programi javnih potreba u 2016.

Program o dopuni i izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec u 2015. godine

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i financiranja programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Peteranec u 2015. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Peteranec u 2015. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Peteranec u 2015. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2015. godini

Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec u 2015. godini

Program o izmjeni Programa utroška sredstva šumskog doprinosa na području Općine Peteranec u 2015. godini