2019. godina
Referentna stranica Općina Peteranec za 2019.
Potvrda DUR o preuzimanju financijskih izvještaja za 2019. godinu
Potvrda FINE o preuzimanju financijskih izvještaja za 2019. godinu
Financijsko izvješće za razdoblje od 1.1. do 31.12.2019.
Bilješke uz Bilancu 2019. Peteranec
Bilješke uz Obveze 2019
Bilješke uz PR RAS Peteranec za 2019.
Bilješke uz P-VRIO 2019

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Peteranec za 2019 (.xlsx)

II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Peteranec za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Peteranec za 2019.

Izmjene i dopuna Plana razvojnih programa za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Peteranec za 2019

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika JUO Općine Peteranec

Odluka o izvršenju proračuna za 2019. godinu

Proračun za 2019. i projekcije za 2020. i 2021 – za objavu

Zaključak o usvajanju Analize Plana razvoja civilne zaštite na području Općine Peteranec za 2018. godinuZaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Peteranec za 2019. godinu

Odluka o izvršenju proračuna za 2019. godinu

Plan Razvojnih Programa za 2019. godinu

Proračun za 2019. i projekcije za 2020. i 2021 – za objavuInternetsko savjetovanje

Nacrt Proračuna za 2019.i projekcije za 2020. i 2021 – za građane

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-Proračuna-Općine-Peteranec-za-2018

2018. godina
Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa za 2018.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2018


Bilješke uz bilancu 2018. Peteranec (datum objave: 15.02.2019.)

Bilješke uz PR RAS Peteranec za 2018.  (datum objave: 15.02.2019.)

Bilješke uz P-VRIO 2018  (datum objave: 15.02.2019.)

Peteranec -1-12-2018  (datum objave: 15.02.2019.)


III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Peteranec za 2018

Izmjena Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2018. godini

Izmjena Program javnih potreba u kulturi u 2017. godini

Izmjena Programa javnih potreba u sportu u 2018. godini

Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Izmjena Programa javnih potreba u osnovnom školstvu u 2018. godini

Izmjena Programa o namjenskom korištenju sredstva od legalizacije 2018.

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Peteranec za 2018

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2017

Odluka o raspodjeli rezultata 2017.

Vodič kroz Proračun Općine Peteranec -2

Izmjena Plana Razvojnih Programa za 2018. godinu

Izmjene i dopune Proračun za 2018. i projekcije

Proračun za 2018. i projekcije

Prijedlog Proračuna za 2018. godinu

Prijedlog Proračuna za 2018.

Dokument za internetsko savjetovanje o nacrtu Proračuna Općine Peteranec za 2018.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Proračuna Općine Peteranec za 2018.