II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Peteranec za 2019 (.xlsx)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Peteranec za 2019.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Peteranec za 2019

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika JUO Općine Peteranec

Odluka o izvršenju proračuna za 2019. godinu

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2019. godini

Plan Razvojnih Programa za 2019. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Program javnih potreba u kulturi u 2019. godini

Program javnih potreba u sportu u 2019. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2019. godini

Program javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2019. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019.

Program o namjenskom korištenju sredstva od legalizacije 2019.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini

Program utroška vodnog doprinosa u 2019.

Program za unapređenje kvalitete života

Proračun za 2019. i projekcije za 2020. i 2021 – za objavu

Zaključak o usvajanju Analize Plana razvoja civilne zaštite na području Općine Peteranec za 2018. godinuZaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Peteranec za 2019. godinu

Odluka o izvršenju proračuna za 2019. godinu

Plan Razvojnih Programa za 2019. godinu

Proračun za 2019. i projekcije za 2020. i 2021 – za objavuInternetsko savjetovanje

Nacrt Proračuna za 2019.i projekcije za 2020. i 2021 – za građane

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-Proračuna-Općine-Peteranec-za-2018

Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa za 2018.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2018


Bilješke uz bilancu 2018. Peteranec (datum objave: 15.02.2019.)

Bilješke uz PR RAS Peteranec za 2018.  (datum objave: 15.02.2019.)

Bilješke uz P-VRIO 2018  (datum objave: 15.02.2019.)

Peteranec -1-12-2018  (datum objave: 15.02.2019.)


III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Peteranec za 2018

Izmjena Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2018. godini

Izmjena Program javnih potreba u kulturi u 2017. godini

Izmjena Programa javnih potreba u sportu u 2018. godini

Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Izmjena Programa javnih potreba u osnovnom školstvu u 2018. godini

Izmjena Programa o namjenskom korištenju sredstva od legalizacije 2018.

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Peteranec za 2018

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2017

Odluka o raspodjeli rezultata 2017.

Vodič kroz Proračun Općine Peteranec -2

Izmjena Plana Razvojnih Programa za 2018. godinu

Izmjene i dopune Proračun za 2018. i projekcije

Proračun za 2018. i projekcije

Prijedlog Proračuna za 2018. godinu

Prijedlog Proračuna za 2018.

Dokument za internetsko savjetovanje o nacrtu Proračuna Općine Peteranec za 2018.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Proračuna Općine Peteranec za 2018.