Odluka o pokretanju postupka IV. Izmjena i dopuna prostornog plana (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 14/06.)

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Peteranec (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 8/06.)

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Peteranec (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 11/07.)

Odluka o donošenju Ciljanih II. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Peteranec (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 4/13.)

Odluka o donošenju Ciljanih III. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Peteranec (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 10/14.)

Karta 1 – korištenje i namjena površina

Karta 2 – infrastrukturni sustavi

Karta 3 – uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Karta 4_2 – razvoj i uređenje prostora naselja

Karta 4_3 – razvoj i uređenje prostora naselja

Kartogram: istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina šljunka i pijeska u Općini Peteranec