Statut Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13)

Statut Općine Peteranec