Izgradnja vodoopskrbne mreže Sigetec – Komatnica – Gabajeva Greda – Hlebine

Izgradnja vodoopskrbne mreže Sigetec – Komatnica – Gabajeva Greda – Hlebine

Dana 17. listopada 2016. godine otvoreni su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže dionica sekundarnog cjevovoda Sigetec – Komatnica – Gabajeva Greda – Hlebine.

Radi se o investiciji koju obuhvaća gradnju vodoopskrbne mreže naselja Gabajeva Greda i Komatnica. Izvoditelj radova je zajednica ponuditelja KOMING d.o.o. Koprivnica i VODOGRADNJA VRARAŽDIN d.d. Varaždin.

Vrijednost investicije iznosi 4.470.542,66 kuna bez PDV-a, od čega udio sufinanciranja Hrvatskih voda iznosi 80 % investicije, dok  Općine Hlebine i Peteranec sudjeluju sa 20 % i to u omjeru: Hlebine 56% i Peteranec 44% udjela.

Rok za dovršetak radova je 30. lipnja 2017. godine.

Svi cjevovodi položit će se uz županijske i lokalne ceste oznake ŽC – 2114, LC 26035 te ostalih nerazvrstanih cesta i na taj način će se omogućiti priključenje svih stanovnika naselja Komatnica i Gabajeva Greda. Cjevovod će omogućiti zadovoljenje potreba lokalnog stanovništva za pitkom vodom kao i za požarne potrebe hidrantske mreže.

Izgradnjom ovog vodoopskrbnog sustava završit će se izgradnja mreže Općina Peteranec i Hlebine.

Daljnje zajedničke aktivnosti Općina su vezane za izgradnju sustava odvodnje naselja Sigetec i Hlebine za koju je izrađena projektna dokumentacija i ishođen akt o gradnji što je uključeno u EU projekt aglomeracije Koprivnica kao sveobuhvatni projekt kojim je cilj ispunjenje zahtjeva EU direktiva o kakvoći vode za piće i o pročišćenju otpadnih voda u smislu postizanja ciljeva kakvoće vode za piće.

Apliciranjem projekta osigurat će se sufinanciranje sredstvima europskih fondova i izgradnja kanalizacije u Sigecu i Hlebinama.