Javni natječaj financiranje programa i projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva na području Općine Peteranec u 2020. godini

Javni natječaj financiranje programa i projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva na području Općine Peteranec u 2020. godini

Javni natječaj financiranje programa i projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva na području Općine Peteranec u 2020. godini

Upute za prijavitelje

Obrazac 1 – Opisni obrazac prijave programa-projekta

Obrazac 2 – Obrazac proračuna programa-projekta

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o urednom ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju

 Obrazac 5 – Popis priloga

Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac 7 – Ugovor o financiranju programa-projekta

Obrazac 8 – Obrazac opisnog izvjestaja programa-projekta

Obrazac 9 – Obrazac financijskog izvještaja programa-projekta