JAVNI  NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog  prostora u vlasništvu Općine Peteranec

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Peteranec

Na temelju članka 6. stavka 9. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15. i 112/18) i članka 9. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 16/18. i 2/19.), općinski načelnik Općine Peteranec 23. svibnja 2019. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Peteranec

1. Daje se u zakup poslovni prostor u vlasništvu Općine Peteranec, koji se nalazi u poslovnoj građevini u Sigetcu, Braće Radića 24, sagrađenoj na kčbr. 3504/139, u k.o. Sigetec, površine 161,08 m2.

Prostor je namijenjen za obavljanje trgovačke djelatnosti.

Početna cijena mjesečnog zakupa je 25,00 kn/m2, odnosno sveukupno 4.027,00 kuna.

Ugovor o zakupu sklapa se na rok od 10 godina.

2. Ponuđeni poslovni prostor može se razgledati u četvrtak 30. svibnja 2019. godine u vremenu od 9 do 12 sati uz prethodnu najavu na broj telefona 048/636 289.

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.

Budući zakupnik dužan je poslovni prostor iz točke 1. ovog natječaja urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku, uz poštivanje odgovarajućih pozitivnih propisa Republike Hrvatske te izvesti radove radi privođenja prostora trgovačkoj djelatnosti i ishođenja minimalnih tehničkih uvjeta.

Za uređenje i izvođenje radova na poslovnom prostoru iz točke 1. ovog natječaja zakupnik mora dobiti suglasnost općinskog načelnika Općine Peteranec. Svako odobreno ulaganje zakupnika u preuređenje poslovnog prostora za vrijeme trajanja zakupa i priznavanje uloženih sredstava u iznos zakupnine, regulirat će se dodatkom ugovora o zakupu između zakupodavca i zakupnika, a nadzor nad izvođenjem radova vršit će ovlašteni inženjer građevinarstva kojeg će imenovati općinski načelnik.

3. Pisane ponude dostavljaju se poštom preporučeno ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Peteranec u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za zakup poslovnog prostora – NE OTVARATI“, na adresu: Općina Peteranec, Matije Gupca 13, 48321 Peteranec.

Ponuditelji u svojoj ponudi moraju navesti:

– ime i prezime, OIB, adresu, odnosno naziv i sjedište pravne osobe,

– presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

– poslovni prostor za koji se natječu i ponuđeni iznos zakupnine,

– dokaz da ponuditelj obavlja djelatnost koja se može obavljati u poslovnom prostoru za koji se natječe (rješenje o obrtu, izvod iz sudskog registra i sl.),

– potvrdu porezne uprave o urednom izvršenju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od trideset dana od dana objave javnog natječaja,

– dokaz o solventnosti,

– potvrdu o plaćenim obvezama prema Općini Peteranec (potvrdu izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Peteranec),

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini od 5% od iznosa početne mjesečne zakupnine u Proračun Općine Peteranec IBAN: HR2223860021832400005, poziv na broj: 7242.

podatke o računu na koji se vraća jamčevina, ukoliko ponuda ne bude prihvaćena

4. Rok za podnošenje ponuda je osam dana od objave Javnog natječaja u Podravskom listu.

5. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

6. Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

7. Pristigle ponude otvorit će Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Peteranec dana 10. lipnja 2019. godine u 9.00 sati u općinskoj vijećnici Općine Peteranec, na adresi Matije Gupca 13, Peteranec.

Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

8. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Peteranec donosi općinski načelnik Općine Peteranec.

9. S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o zakupu poslovnog prostora koji mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku. Trošak solemnizacije ugovora snosi zakupnik.

10. Najpovoljnijem ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos zakupnine. Ukoliko ponuditelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, odustane od svoje ponude, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuditeljima koji ne uspiju na javnom natječaju, vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke općinskog načelnika o izboru najpovoljnije ponude.

11. Općinski načelnik Općine Peteranec zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme do zaključenja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima.

12. Dodatne informacije o ovom natječaju zainteresirani mogu dobiti na telefon: 048/636-289.

KLASA: 372-03/19-01/01

URBROJ: 2137/12-19-4

Peteranec, 23. svibnja 2019.

OPĆINA PETERANEC

 

Preuzimanje: 04 Javni natječaj za zakup poslovnog prostora (DOC)