JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Peteranec

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Peteranec

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15. i 112/18) i članka  9. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Peteranec  („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 16/18., 2/19. i 4/20), općinski načelnik Općine Peteranec  19. listopada 2020., raspisuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog  prostora
u vlasništvu Općine Peteranec

 

 1. Daje se u zakup poslovni prostor u vlasništvu Općine Peteranec, koji se nalazi u Peterancu na adresi Matije Gupca 15a, na kč.br. 1533/3, u k.o. Peteranec, površine 143,55 m2,  a sastoji se od vjetrobrana površine 3,30 m2, čajne kuhinje površine 12,83 m2, hodnika površine 12,44 m2, garderobe površine 13,70 m2, dnevnog boravka površine 51,03 m2, sobe za spavanje površine 19,27 m2, WC-a površine 5,97 m2, WC-a površine 3,77 m2, garderobe površine 9,23 m2, natkrivene terase površine 12,01 m2. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.
 2. Prostor je namijenjen za obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti.
 3. Početna cijena mjesečnog zakupa je 15,00 kn/m2, odnosno sveukupno 2.153,25 kuna.
 4. Ugovor se sklapa na rok od 5 (pet) godina.
 5. Poslovni prostor iz točke I. ove Odluke daje se u zakup pravnim i fizičkim osobama putem javnog natječaja, koji se provodi prikupljanjem pisanih ponuda.
 6. Zakupnik snosi režijske troškove, javna davanja i troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora. Pod tekućim održavanjem podrazumijeva se čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama i slično.
 7. Ponuda na javni natječaj mora sadržavati:
 8. Ime i prezime, OIB, adresu odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe,
 9. Ponuđenu cijenu zakupnine, a koja ne može biti manja od početne cijene,
 10. Potpis ponuditelja (za pravnu osobu i obrtnika i pečat).

Uz ponudu je obvezno priložiti:

– presliku osobne iskaznice odnosno presliku rješenja o upisu obrta ili izvod iz sudskog registra za pravnu osobu,

– dokaz o uplaćenoj jamčevini.

Pravne osobe pored isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni,         obrtni ili drugi odgovarajući registar moraju priložiti:

– potvrdu Porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza         za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne stariji od 30 dana od dana objave    javnog natječaja,

– dokaz o solventnosti,

– podatke o računu na koji se vraća jamčevina, ukoliko ponuda ne bude      prihvaćena.

 1. Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za navedeni prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 16/18., 2/19 i 4/20) i ako prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. Dokaz o pravu prednosti prilaže se obavezno uz ponudu na javni natječaj.
 2. Pisane ponude dostavljaju se poštom preporučeno ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Peteranec u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za zakup poslovnog prostora – NE OTVARATI“, na adresu: Općina Peteranec, Matije Gupca 13, 48321 Peteranec s naznakom adrese ponuditelja.
 3. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz javnog natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
 4. Javni natječaj objavit će se na oglasnoj ploči Općine Peteranec i na mrežnim stranicama Općine Peteranec www.peteranec.hr.
 5. U prostorijama Općine Peteranec, Matije Gupca 13, Peteranec, dana 30. listopada 2020. godine (petak) u 8:00 sati započet će postupak javnog otvaranja ponuda koje će provoditi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.
 6. Jamčevina za sudjelovanje u natječaju utvrđuje se u iznosu 110,00 kuna. Jamčevina se uplaćuje na žiroračun Općine Peteranec HR2223860021832400005, model HR68, poziv na broj 7706-OIB uplatitelja. Uplaćena jamčevina uračunava se u iznos zakupnine i obračunava se kod zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora. Ukoliko ponuditelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od svoje ponude, gubi pravo na povrat jamčevine, a natječaj se može ponoviti. Ponuditeljima koji ne uspiju na javnom natječaju jamčevina se vraća u roku 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
 7. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od objave Javnog natječaja na mrežnim stranicama Općine Peteranec www.peteranec.hr, odnosno do 27. listopada 2020. godine.
 8. Zakašnjele, neuredne ili na drugi način protivno javnom natječaju podnijete ponude se odbacuju.
 9. Općinski načelnik donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi u roku od 15 dana od dana zaključenja javnog natječaja o kojoj se izvješćuju svi ponuditelji u roku od 10 dana od dana donošenja navedene odluke. Ako izabrani ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu u roku 10 dana od primitka odluke o odabiru, ugovor će se sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem. U slučaju da su dva ili više ponuditelja ponudila jednak najviši iznos mjesečne zakupnine, Jedinstveni upravni odjel će pozvati ponuditelje da u roku od 24 sata pisanim putem u zatvorenoj omotnici ponude novi iznos mjesečne zakupnine, koje ne smije biti manji od već ponuđenog iznosa.
 10. Općinski načelnik zaključuje ugovor o zakupu poslovnog prostora između Općine i najpovoljnijeg ponuditelja u roku 10 dana od dana dostave odluke o odabiru ponuditeljima. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava sukladno odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11., 64/15. i 112/18), na trošak zakupnika.
 11. Ugovor o zakupu ne može se sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i Općini, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.
 12. Općina Peteranec zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme do zaključenja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.
 13. Zainteresirane osobe mogu za vrijeme trajanja javnog natječaja obići nekretninu koja je predmet natječaja, uz prethodnu najavu na broj telefona: 048/636 289.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE PETERANEC

 

KLASA: 372-03/20-01/02

URBROJ: 2137/12-20-2

Peteranec, 19. listopada 2020.

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Krešimir Matijašić