OBAVIJEST o izgradnji sustava odvodnje (kanalizacije) na području naselja Sigetec

OBAVIJEST o izgradnji sustava odvodnje (kanalizacije) na području naselja Sigetec

O B A V I J E S T

MJEŠTANIMA NASELJA SIGETEC

 

 

Poštovani mještani naselja Sigetec,

 

obavještavamo Vas da poduzeće Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica, kao naručitelj radova,  započinje sa radovima na projektu izgradnje sustava odvodnje (kanalizacije) na području naselja Sigetec.

Budući da će se kanalizacijski priključci raditi na parcelama budućih korisnika vodne usluge, ovih će dana zaposlenici Koprivničkih voda d.o.o. vršiti obilazak naselja Sigetec radi utvrđivanja mjesta priključka i zainteresiranosti mještana za priključenje na javnu odvodnju.

Sa zainteresiranim mještanima potpisivati će se   izjave u svrhu priključenja građevine na sustav javne odvodnje.

 

OPĆINA PETERANEC