Odluka o kupnji bilježnica i radnog materijala za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Peteranec u školskoj godini 2021./2022.

Odluka o kupnji bilježnica i radnog materijala za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Peteranec u školskoj godini 2021./2022.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Peteranec (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13., 4/18., 4/20 i 4/21), Općinsko vijeće Općine Peteranec na 2. sjednici održanoj 19. srpnja 2021., donijelo je 

O D L U K U
o kupnji bilježnica i radnog materijala za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Peteranec u školskoj godini 2021./2022.

 

Članak 1.

Odlukom o kupnji bilježnica i radnog materijala za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Peteranec u školskoj godini 2021./2022 (u daljnjem tekstu: Odluka) Općina Peteranec kupiti će bilježnice i radni materijal učenicima osnovne škole s prebivalištem na području Općine Peteranec i to: 

  1. UČENICIMA OD 1. DO 4. RAZREDA – radni materijal i bilježnice 
  2. UČENICIMA OD 5. DO 8. RAZREDA – bilježnice

Članak 2.

Bilježnice i radni materijal učenicima polaznicima Osnovne škole Fran Koncelak Drnje, Područne škole Sigetec i Područne škole Fran Galović Peteranec će biti podijeljene u školi prvi dan škole, dok za učenike koji polaze druge osnovne škole, a imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Peteranec bilježnice i radni materijal trebaju doći osobno preuzeti roditelji odnosno skrbnici krajem mjeseca kolovoza 2021. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Peteranec, na adresi Matije Gupca 13, Peteranec.

Odredbe stavka 1. ovoga članaka na odgovarajući se način primjenjuju i na učenike COOR „Podravsko sunce“ Koprivnica.

Članak 3.

Općina Peteranec će od ravnatelja Osnovne škole Fran Koncelak Drnje te Područne škole Sigetec i Područne škole Fran Galović Peteranec zatražiti broj učenika po razrednim odjelima, a roditelji odnosno skrbnici učenika koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Peteranec, a polaze druge osnovne škole trebaju tu informaciju prijaviti do 30. srpnja 2021. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Peteranec, na adresi Matije Gupca 13, Peteranec.

Odredbe stavka 1. ovoga članaka na odgovarajući se način primjenjuju i na učenike COOR „Podravsko sunce“ Koprivnica.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETERANEC

 

KLASA: 402-08/21-01/53
URBROJ: 2137/12-21-1
Peteranec, 19. srpnja 2021.

PREDSJEDNICA:
Ivana Dombaj Čižmak, v.r.


Odluka o kupnji bilježnica i radnog materijala za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Peteranec u školskoj godini 2021.-2022. (docx)