Općina Peteranec i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisali Ugovor o sufinanciranju nabavke 3 kontejnera za tekstil

Općina Peteranec i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisali Ugovor o sufinanciranju nabavke 3 kontejnera za tekstil

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je Općini Peteranec 40% sufinanciranje nabavke 3 kontejnera za tekstil. Općina Peteranec je nabavku spomenutih kontejnera aplicirala na Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Općina Peteranec kontinuirano radi na povećanju stope odvojenog sakupljenog otpada, a u prilog tome govori i podatak da su na području općine već postavljeni novi polu-podzemni kontejneri za odvojeno prikupljanje stakla i metala također sufinancirani od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Postavljanjem ovakvog tipa kontejnera želi se mještanima općine omogućiti selekcioniranje otpada u za to adekvatnijim spremnicima i poručiti kako tekstil nije otpad, već može poslužiti kao sirovina.
Kontejneri za tekstil biti će postavljeni na ukupno 3 lokacije u Peterancu, Sigecu i Komatnici, a u njih će se moći odlagati: rabljena odjeća, ambalažni tekstil, pokrivači, ručnici, vuna, pamuk, svila i sl. Odvojenim skupljanjem tekstila, koji se ponovo može iskoristiti kao vrijedna sirovina, smanjujemo količinu otpada, čuvamo energiju i štitimo okoliš.