Ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Peteranec u školskoj godini 2019/2020

Ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Peteranec u školskoj godini 2019/2020

Općina Peteranec temeljem Odluke o ostvarivanju prava na (su)financiranje troškova kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Peteranec u školskoj godini 2019./2020. poziva roditelje/skrbnike da podnesu Zahtjev za ostvarivanje prava na (su)financiranje kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica

Uz Zahtjev za ostvarivanje prava na (su)financiranje kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica prilaže se i sljedeća dokumentacija:

  1. Dokazi o prebivalištu roditelja ili skrbnika (preslike važećih osobnih iskaznica ili uvjerenja o prebivalištu),

  2. Dokazi o troškovima kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica (račun),

  3. Kopija kartice žiro-računa na koji će se vršiti isplata s vidljivim IBAN-om,

  4. Potvrda škole o statusu učenika,

  5. Potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela o nepostojanju duga prema Proračunu Općine Peteranec,

  6. Izjava da nema sufinanciranja zbirki zadataka i radnih bilježnica iz drugih izvora,

  7. Izjava o pristanku obrade podataka.

od 1. rujna 2019. godine do 1. listopada 2019. godine

 

1. osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Peteranec, na adresi Matije Gupca 13, Peteranec radnim danom u radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Peteranec;

2. putem e-maila na adresu opcina-peteranec@kc.htnet.hr (obrasci dostavljeni putem e-maila obavezno moraju biti potpisani od strane zakonskog zastupnika (roditelja, skrbnika…) i kao takvi skenirani i dostavljeni u pdf formatu);

3. poštom na adresu: Općina Peteranec, Matije Gupca 13, Peteranec.

Za sva pitanja i nedoumice možete nam se obratiti na broj telefona: 048/636 289

 

Dokumenti za preuzimanje:

Odluka o sufinanciranju zbirki zadataka i radnih bilježnica 2019-2020 (docx)

Zahtjev za sufinanciranje zbirki zadataka i radnih bilježnica (docx)