Radno mjesto: ODGOJITELJ/ICA

Radno mjesto: ODGOJITELJ/ICA

ODGOJITELJ / ICA
Mjesto rada: PODRUŽNICA „LASTAVICA“ PETERANEC
Traženo radnika: 1
Poslodavac: VRAPČIĆ dječji vrtić
Rok za prijavu: 27.11.2018.

ODGOJITELJ/ICA

Radno mjesto


Mjesto rada:
PETERANEC, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Djelomično

Natječaj vrijedi od: 20.11.2018.

Natječaj vrijedi do: 27.11.2018.

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

 

Posloprimac


Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska

Radno iskustvo: 1 godinu

Ostale informacije: N A T J E Č A J
za prijem radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ /ICA – na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rado mjesto su:
prema  članku 2.  Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,94/13)
Uz prijavu treba priložiti:

  • Životopis;
  • Presliku dokaza o stručnoj spremi;
  • Elektronički zapis od HZMO;
  • Presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
  • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci);
  • Vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
  • Presliku rodnog lista;
  • Presliku domovnice.
  • Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. Stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
Za sve kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju. Kandidati će biti telefonski obaviješteni o terminu intervjua. Ako kandidat ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti sanitarnu iskaznicu.                                                                          

Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  (“Narodne novine”, broj 82/08).
Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: VRAPČIĆ dječji vrtić, Trg kralja Tomislava 26, 48 322 DRNJE,  s naznakom: “Natječaj za odgojitelja„
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

 

Poslodavac


Poslodavac:
VRAPČIĆ dječji vrtić

Kontakt: pismena zamolba: Trg kralja Tomislava 26, 48 322 Drnje