Sufinanciranje kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica

Sufinanciranje kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica

Općina Peteranec  temeljem Odluke o ostvarivanju prava na (su)financiranje troškova kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Peteranec u školskoj godini 2022./2023. poziva roditelje/skrbnike da podnesu Zahtjev za ostvarivanje prava na (su)financiranje kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica.

 

 

Uz Zahtjev za ostvarivanje prava na (su)financiranje kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica prilaže se i sljedeća dokumentacija:

 

  1. Dokazi o prebivalištu roditelja ili skrbnika (preslike važećih osobnih iskaznica ili uvjerenja o prebivalištu),
  2. Dokazi o troškovima kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica (preslika računa),
  3. Preslika kartice žiro-računa na koji će se vršiti isplata s vidljivim IBAN-om,
  4. Potvrda škole o statusu učenika (za učenike polaznike osnovne škole Fran Koncelak Drnje, Područne škole Sigetec i Područne škole Fran Galović Peteranec potvrde će pribaviti Općina Peteranec),
  5. Potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela o nepostojanju duga prema Proračunu Općine Peteranec,
  6. Izjava da nema sufinanciranja zbirki zadataka i radnih bilježnica iz drugih izvora,
  7. Izjava o pristanku obrade osobnih podataka.

 

 

ZAHTJEVI SE ZAPRIMAJU

ISKLJUČIVO

 

OD 1. RUJNA 2022. DO 30. RUJNA 2022. GODINE

 

  1. osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Peteranec, na adresi Matije Gupca 13, Peteranec radnim danom u radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Peteranec;
  2. putem e-maila na adresu opcina-peteranec@kc.htnet.hr (obrasci dostavljeni putem e-maila obavezno moraju biti potpisani od strane zakonskog zastupnika (roditelja, skrbnika…) i kao takvi skenirani i dostavljeni u pdf. formatu);
  3. poštom na adresu: Općina Peteranec, Matije Gupca 13, Peteranec.

 

Za sva pitanja i nedoumice možete nam se obratiti na broj telefona: 048/636 289