Sufinanciranje udžbenika u 2018. godini

Sufinanciranje udžbenika u 2018. godini

Općina Peteranec temeljem Odluke o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova nabave udžbenika i radnih bilježnica za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Peteranec u školskoj godini 2018./2019. poziva roditelje/skrbnike da podnesu Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave udžbenika i /ili radnih bilježnica.

 

Uz Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave udžbenika i/ili radnih bilježnica dostavlja se i sljedeća dokumentacija:

1. dokaze o prebivalištu roditelja ili skrbnika (preslike važećih osobnih iskaznica ili uvjerenja o prebivalištu),

2. dokaze o troškovima nabave udžbenika i radnih bilježnica,

3. kopiju kartice žiro-računa na koji će se vršiti isplata s vidljivim IBAN-om,

4. potvrdu škole o statusu učenika,

5. potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela o nepostojanju duga prema Proračunu Općine Peteranec, a sukladno Odluci o gubitku prava na (su)financiranje iz Proračuna Općine Peteranec.

6. Izjava da nema sufinanciranja udžbenika i radnih bilježnica iz drugih izvora,

7. Izjava o zaštiti osobnih podataka

od 1. rujna 2018. godine do 1. listopada 2018. godine

    

Na jedan od sljedećih načina:

osobno u Općinu Peteranec, Matije Gupca 13, Peteranec radnim danom od 08,00 do 14,00 sati

ili

putem e-maila na opcina-peteranec@kc.htnet.hr (obrasci dostavljeni putem e-maila obavezno moraju biti potpisani od strane korisnika zahtjeva, kao takvi skenirani i dostavljeni u pdf formatu)

ili

poštom na adresu: Općina Peteranec, Matije Gupca 13, 48321 Peteranec.

Za sva pitanja možete nam se obratiti na broj telefona: 048/636-289 ili na e-mail: opcina-peteranec@kc.htnet.hr

 

Izjava o nepostojanju sufinanciranja s drugih izvora (docx)

Odluka o sufinanciranju udžbenika (docx)

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje udržbenika (docx)